ล่องเรือไหว้พระ กรุงเทพ 9 วัด 1 วัน (โปรแกรม 2)

 

 ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด (โปรแกรม 2)

กำหนดการเดินทาง

08.30 น.            ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร (สถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน)

                          เข้าคลองบางหลวง(บางกอกใหญ่) ผ่านป้อมปราการป้อมวิชัยประสิทธิ์

                          วัดหงส์รัตนาราม ไหว้พระพุทธรูปทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

                          วัดอินทราราม ไหว้พระ ชมเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

                          วัดปากน้ำภาษีเจริญ ไหว้หลวงพ่อสด

                          วัดประดู่ฉิมพลี ไหว้หลวงปู่โต๊ะ

                          รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                          เข้าคลองบางกอกน้อย

                          วัดศรีสุดารามวรวิหาร นมัสการรูปหล่อสมเด็จโต ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

                          วัดนายโรง ไหว้พระหลวงปู่รอด ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้านวิทยาคมและวัตถุมงคล

                          วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหาร วัดเก่าสมัยกรุงธนบุรี

                          วัดชลอ ชมพระอุโบสถเรือหงส์ พร้อมไหว้พระ ณ วัดชลอ

                          วัดบางอ้อยช้าง ไหว้หลวงพ่อใหญ่ และสักการะรอยพระพุทธบาท

17.00 น.            ถึงท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 699 บาท เด็ก 599 บาท (เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม.)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

- ค่าเรือตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ภาษาไทย

- น้ำดื่ม

- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

 

ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

ล่องเรือ,ล่องเรือทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารค่ำ,ล่องเรือรับประทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยา,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์,ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา,ล่องเรือเจ้าพระยายามค่ำคืน,ล่องเรือสำราญ,ล่องเรือทานอาหารราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารค่ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์ราคาถูก,ล่องเรือดินเนอร์ราคาพิเศษ,ล่องเรือดินเนอร์ราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือถูก,ล่องเรือโปรโมชั่น,ล่องเรือราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด,ล่องเรือไหว้พระกรุงเทพ,ล่องเรือไหว้พระแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเที่ยว,ล่องเรือชมวิว,ล่องเรือกรุงเทพ,ล่องเรือเที่ยวกรุงเทพ,เที่ยวทางน้ำ,ล่องเรือหางยาว,ล่องเรือด่วน,เรือด่วนเจ้าพระยา,เรือเร็ว,เรือไหว้พระ 5 วัด,ล่องเรือนนทบุรี

Visitors: 824,212