ทัวร์เชียงใหม่ ดอยตุง ไนซาฟารี 4 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ภูพิงค์ ไนท์ซาฟารี 4 วัน 2 คืน

ดอยสุเทพ ภูพิงค์ราชนิเวศ์น์ ไนท์ซาฟารี แพนด้า เพนกวิน

ปางช้าง สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

เวียงกุมกาม คุ้มขันโตก พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช


กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

19.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยทีมงานให้การต้อนรับ

20.00 น.            ออกเดินทาง ด้วยรถโค๊ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่าง

 

วันที่สอง

07.00 น.            บริการอาหารเช้า ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

08.00 น.            เดินทางนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นดอยที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากว่าพันปี ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

                         จากนั้นเข้าชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ชมสวนดอกไม้

10.00 น.            เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ที่ฟาร์มสายน้ำผึ้ง พร้อมชมกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ

13.00 น.            ดินทางเข้าชม ปางช้างแม่สา ชมการแสดงของช้างแสนรู้

16.00 น.            เข้าชม สวนพฤษาศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตติ์ ชมพันธุ์ไม้ในเรือนกระจก

18.30 น.            บริการอาหารเย็น ที่คุ้มขันโตก จากนั้นเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรมโรยัลพรรณรายณ์

 

วันที่สาม

07.00 น.            บริการอาหารเช้า  

08.00 น.            เดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียงกุมกาม (Unseen in Thailand) เมืองใต้พิภพ

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน

13.00 น.            นมัสการ พระธาตุดอยคำ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี

15.00 น.            เดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมการทำร่ม

18.30 น.           บริการอาหารเย็น พร้อมชมสวนสัตว์กลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากนั้นสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัยนั่งรถชมสัตว์ป่ามากมาย

 

วันที่สี่

07.00 น.            บริการอาหารเช้า

08.00 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.แพร่ เข้านมัสการ พระธาตุช่อแฮ่

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านปันใจ ร้านขนมจีนห้าน้ำที่ขึ้นชื่อของ จ.แพร่

13.00 น.            จากนั้นเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก นมัสการพระพุทธชินราช

18.00 น.            อิสระอาหารเย็น เดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.00 น.            ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค๊ช ปรับอากาศ VIP

- ค่าที่พัก 2 คืน ( พักที่โรงแรมโรยัลพรรณรายณ์ 2 คืน แอร์ น้ำอุ่น ทีวี UBC หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

Visitors: 818,394