โปรแกรมล่องเรือ 2 นคร

วันสบายๆพาครอบครัวไปร่วมทำกิจกรรมกับเรือแห่งสยาม งานนี้พาไปครบสูตร ทัง้ ทำบุญ ทัง้ ท่องเที่ยวจนอิ่มท้องกับโปรแกรมพิเศษที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมกิจกรรมด้วยกันได้ คุณปู่คุณย่าได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและ ให้อาหารปลานับแสนตัวที่วัดปริวาส คุณพ่อคุณแม่คุณลูก เพลิดเพลินจับจ่ายใช้สอยกับของถูกใจถูกเงินและอิ่มท้องที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

 

 

 

 

ล่องเรือท่องเที่ยววันหยุด ล่อง 2 นคร

กำหนดการเดินทาง ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.30 น. – 15.00น.

 

10.20 น.                พร้อมกัน ณ บางกอกสแควร์ พระราม 3

10.30 น.               นำชม พิพิธภัณฑ์พระพุทธธรรม แห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พาชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 600 องค์

                                จาก 9 ประเทศทั่วโลก และองค์เทพสำคัญที่คนไทยเคารพนับถือ

11.40 น.                นำชม วัดปริวาสราชสงคราม ชมโบสถ์ที่สวยและแปลกที่สุดในเมืองไทย มูลค่า 200 ล้าน และให้อาหารปลานับแสนตัว

12.15 น.                ลงเรือพร้อมรับเครื่องดื่มกับสูตร เรือแห่งสยาม และ รับประทานอาหารว่างอย่างเต็มอิ่ม

12.30 น.                ล่องเรือผ่านสะพานภูมิพล 1,2 สะพานขึงที่สวยและสูงสุดในกรุงเทพ

12.50 น.                นำชม วัดบางกระเจ้านอก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย

13.10 น.                อิสระเที่ยวชม ตลาดบางน้ำผึ้ง สัมผัสชีวิตชาวมอญ ตะลอนกินของอร่อยย่านพระประแดง ช็อปของดีราคาถูก จากร้านค้า 400 ร้าน

15.00 น.                ถึงท่าเรือวัดปริวาส โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน

เดินทางเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์

900.-

*** ราคาหมู่คณะโปรดสอบถาม

*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ 30 ท่าน ขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม

  • ค่าล่องเรือ
  • อาหารว่างที่ระบุในรายการ
  • มัคคุเทศก์คอยดูแลท่านตลอดรายการ

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • VAT 7 %  และ VAT 3 %

 

 

 

 

Visitors: 807,016