แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน EK

 

แพคเกจฮ่องกง พระใหญ่ กระเช้านองปิง 3 วัน

สายการบิน เอมิเรสต์ (EK)

แถมฟรี !! ซิตี้ทัวร์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน กระเช้านองปิง 360

แถมฟรี !! รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน

 วันแรก                   กรุงเทพ ฮ่องกง

11.00 น.                ทำการเช็คอินตั๋ว ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 6

สายการบินเอมิเรสต์แอร์ไลน์ 

13.45  น.                ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.40  น.                ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”

 เจ้าหน้าที่ถือป้ายคอยต้อนรับ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   METROPARK  MONGKOK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง               ซิตี้ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อ

กันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกง นำท่านชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นนำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ง

ศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้

เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย

นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

คาบสมุทรฮ่องกง...นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระ         ใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา นำท่านเดินทาง.... HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ City Gate แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากกว่า 40 แบรนด์ดัง  ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพียง 10 นาทีตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตุงชุง มีความกว้างถึง 462,800 ตรม. มีทั้งหมด 5 ชั้น มีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อป รวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และ ของตกแต่งบ้าน สินค้าลด 30% - 70% รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s & KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket ชื่อ TASTE เป็นซุปเปอร์ขนาดใหญ่ มีของมากกว่า 30,000 รายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติ มากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้า รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย นำท่านชม  Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง    เข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   METROPARK  MONGKOK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม               อิสระ

อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.20 น.               ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines  เที่ยวบินที่ EK385

00.05+1 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ***

กำหนดเดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

1-10 Apr

15,900.-

4,800.-

11 Apr - 6May

16,900.-

6,300.-

 

หมายเหตุ 

 • กรณีพักตรงกับ วันศุกร์ และ เสาร์ เพิ่มห้องละ 800 บาท / ห้อง / คืน (ห้องละ 2 ท่าน)               
 • กรณีห้อง 3  ท่าน เพิ่ม 1100/ ห้อง / คืน 
 • กรณีไม่เดินทัวร์ วันที่  2 ของการเดินทาง ต้องชำระเงิน ท่านละ 1,100 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ
 • ค่าที่พักโรงแรม
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
 • รถรับ-ส่ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ทิปไกด์คนขับรถ 50HKD (วันซิตี้ทัวร์)

 

เงื่อนไข

 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กรณีออกตั๋วและชำระเงินค่าห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ  เที่ยวบิน และ วันเดินทางใดๆ 


 

 

Visitors: 379,237