แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน RJ

แพคเกจฮ่องกง พระใหญ่ กระเช้านองปิง 3 วัน

สายการบิน ROYAL JORDAINAN

 

 

 

 

 

แถมฟรี !! ซิตี้ทัวร์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน กระเช้านองปิง 360

แถมฟรี !! รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน

วันแรก                  กรุงเทพฯ ฮ่องกง

13.00 น.               ทำการเช็คอินตั๋ว ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9

                             เคาน์เตอร์ สายการบิน ROYAL JORDAINAN

15.25 น.               ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น.               ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”  

                             นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   METROPARK  MONGKOK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง              ฮ่องกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านองปิง วัดโป่หลิน       

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นนำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย

นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง...นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  นำท่านเดินทาง.... HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ City Gate แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากกว่า 40 แบรนด์ดัง  ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตุงชุง มีความกว้างถึง 462,800 ตรม. มีทั้งหมด 5 ชั้น มีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อป รวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และ ของตกแต่งบ้าน สินค้าลด 30% - 70% รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s & KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket ชื่อ TASTE เป็นซุปเปอร์ขนาดใหญ่ มีของมากกว่า 30,000 รายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติ มากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้า รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย

นำท่านชม  Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ เข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง

ที่พัก METROPARK  MONGKOK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม               อิสระ ฮ่องกง กรุงเทพฯ 

อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.25 น.          ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.20 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดเดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 Mar - 9 Apr

14,900.-

4,800.-

16 Apr - 6 May

16,500.-

6,300.-


หมายเหตุ
 • กรณีพักตรงกับ วันศุกร์ และ เสาร์ เพิ่มห้องละ 800 บาท / ห้อง / คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • กรณีห้อง 3  ท่าน เพิ่ม 1,100 บาท / ห้อง / คืน 
 • กรณีไม่เดินทัวร์ วันที่  2 ของการเดินทาง ต้องชำระเงิน ท่านละ 1,100 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • สายการบิน บินเฉพาะ วัน อังคาร,พฤหัส,เสาร์,อาทิตย์

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าที่พักโรงแรม
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
 • รถรับ-ส่ง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ทิปไกด์คนขับรถ 50HKD (วันซิตี้ทัวร์)

 

เงื่อนไข

 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กรณีออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ  เที่ยวบินและวันเดินทางใดๆ 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 810 6005-6

 

 

 

 

 

 

Visitors: 379,208