วีซ่าแคนาดา

การยื่นขอวีซ่า ประเทศแคนาดา

หนังสือเดินทาง (Passport)

 • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า
 • หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป
 • ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form"

 • กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

รูปถ่าย

 • ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  *** ซึ่งจะต้องตรงตามรูปแบบที่สถานทูตแคนาดาเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน
 • ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) ( ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )
 • สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด  /  ใบหย่า / ใบมรณะบัตร กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมาย    รับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน  กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ซึ่งต้องแสดงยอดโชว์ต่อสถานทูตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าำำไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย  ***จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง
 • กรณี ที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้
 • กรณี รับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและ เซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย


ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) ( ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )
 • สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด  /  ใบหย่า / ใบมรณะบัตร ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐาน  การทำงานของคู่สมรสด้วย
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ซึ่งต้องแสดงยอดโชว์ต่อสถานทูตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย 
 • กรณี ที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้
 • กรณี รับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและ เซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

 • ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนบ้าน ตัวจริง / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว
 • ใน กรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1
 • หนังสือ รับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้ อุปการะ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชนสำหรับ บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน

           *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

 • กรณี รับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและ เซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

เอกสารอื่นๆ

 • สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน ณ วันที่รับผลวีซ่า ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริงมาโชว์
 • ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในแคนาดา ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ
 • กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุถึงสถานที่ที่พัก ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือเชิญ / ผู้เชิญ ระยะเวลาในพำนักวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแสดง หนังสือเดินทางเดินทางขอผู้เชิญ และ หลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน
 • ตารางการเดินทาง / โปรแกรม เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

         ***  หากผู้เดินทางมีการเดินทางเข้า สหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องทำการยื่นขอวีซ่าอเมริกานั้นก่อน ***

 

เวลาดำเนินการ คนไทย 7 วันทำการ

( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารในการยื่นวีซ่าและการพิจารณาจากสถานทูต )

 

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ กรุณาสอบถาม 

 

Visitors: 811,871