วีซ่าจีน

การยื่นขอวีซ่าจีน

หนังสือเดินทาง (Passport)

  • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

 

ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form"

  • กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

รูปถ่าย

  • ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังโทนสว่าง ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอลไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

 

เวลาดำเนินการ    ยื่นปกติ 4 วันทำการ

 

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ กรุณาสอบถาม 

 

 

 

 

Visitors: 824,370