วีซ่ากัมพูชา

การยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา

หนังสือเดินทาง (Passport)

  • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า
  • หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป
  • ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form"

  • กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

รูปถ่าย

  • ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ ภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

  • สำเนาทะเบียนบ้าน /  สำเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ( ถ้ามี ) อย่างละ 1 ชุด


เวลาดำเนินการ    3  วันทำการ ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารในการยื่นวีซ่าและการพิจารณาจากสถานทูต )

 


 

 

Visitors: 824,378