ทัวร์ไหว้พระ ทำสมาธิ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหว้พระ นั่งสมาธิ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

"จงเจริญสมาธิเถิด ผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ชัดความเป็นจริง เปรียบ จิตเป็นห้วงน้ำใส เมื่อมองจากฝั่ง ย่อมเล็งเห็นทุกอย่างใต้น้ำฉันใด ด้วยจิตที่ฝึกสมาธิดีแล้ว ย่อมเกิดปัญญามองเห็นความจริงแห่งโลก จิตใจก็หายรุมร้อน สงบผ่องใส ปลอดกิเลส ไร้ทุกข์ มีความสุขฉันนั้น" ..........พุทธพจน์ 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันอังคาร:            วัดในเมือง                                                                                                                            (-/กลางวัน/เย็น)

ช่วงเช้า                  รถรับจากสนามบิน จากนั้น พาท่านนมัสการวัดอุโมงค์  วัดป่าซึ่งมีสถานที่ร่มรื่น มีภาพปริศนาธรรมที่น่าศึกษา

                                ตลอดจนเสาอโศก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศก มหาราช

                                และมีอุโมงค์ซึ่งภายในบรรบุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทอดยาวถึงบันไดทางขึ้นพระ เจดีย์อีกด้วย

11.00 น.                นมัสการวัดเจดีย์หลวง วัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ครองเมืองเชียงใหม่

                           ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอด เจดีย์หักโค่นลง เมื่อปี 2008 หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยลงมางดงามยิ่งใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้ เป็นฝีมือเก่าแก่มากที่มีตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                นมัสการวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์

                               ซึ่งชาวเชียงใหม่นำมาแห่ขอฝนในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ภายในวิหารลายคำ มีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นการ

                                ประชันฝีมือกันของช่างชาวล้านนา และช่างจากกรุงรัตนโกสินทร์ ลายเส้นอ่อนช้อยงดงาม และสะท้อนให้เห็นถึง

                                วิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต

14.00 น.                ถึงวัดสวนดอก  เข้าร่วมการปฐมนิเทศก์ ปูพื้นฐานในเรื่องของพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติ

16.30 น.                เดินทางไปยังศูนย์เจริญภาวนา จากนั้นตามอัธยาศัย ชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

18.00 น.                รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

18.45 น.                เริ่มสวดมนต์ภาวนา และนั่งสมาธิ

20.00 น.                พักทำธุระส่วนตัว ตามอัธยาศัย

20.15 น.                ทำสมาธิต่อ จนถึง 21.00 น. จึงเข้าห้องพัก นอนหลับพักผ่อนด้วยใจสงบ

วันพุธ:                  ปฏิบัติธรรม                                                                                                                               (เช้า/กลางวัน/-)

5.00 น.                   ตื่นแต่เช้าตรู่ ล้างหน้าทำธุระส่วนตัว เตรียมความพร้อม

8.30 น.                   สวดมนต์ตอนเช้า ทำกายบริหาร ก่อนจะนั่งสมาธิให้จิตสงบอีกครั้งหนึ่ง

7.00 น.                   ตักบาตร และรับประทานอาหารเช้า

8.30 น.                  เข้าร่วมการสนทนาธรรม ถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

10.00 น.                พักช่วง ก่อนเริ่มทำสมาธิภาวนาอีกครั้ง

11.30 น.                ทำบุญ ถวายสังฆทาน แล้วจึงรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.                เดินทางกลับวัดสวนดอก พร้อมจิตใจที่อิ่มบุญ และเป็นสุข รถรับพาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมเชียงใหม่เกตุ

                                หรือเทียบเท่า จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดี:      ดอยสุเทพ สันกำแพง                                                                                                                 (เช้า/กลางวัน/-)

6.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.                  เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ  ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

11.00 น.                เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพง  เลือกซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

                                เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

                                และเลือกซื้ออีกด้วย

ช่วงบ่าย                ส่งท่านกลับจากสนามบินเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักโรงแรม 3 ดาว

4,600.-

50%

ฟรี

700

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว

โรงแรม Royal Lanna หรือ โรงแรมเชียงใหม่เกตุ หรือ โรงแรม Noble Place หรือ โรงแรม Thapae Boutique house

 

อัตรานี้รวม

  •   ที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   ชุดขาวสำหรับเข้าร่วมการเจริญวิปัสสนา
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 


 

 

Visitors: 824,370