แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 2 วัน

ค้างคืนที่ดอยอ่างขาง สัมผัสกับความงามของธรรมชาติและความเยือกเย็นของเขาสูงอย่างใกล้ชิดขึ้น

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1:                  ถ้ำเชียงดาว สวนส้มฝาง ดอยอ่างขาง  โครงการหลวง                                                              (-/กลางวัน/-)

09.00 น.                รถไปรับที่โรงแรม

10.00 น.                แวะถ้ำเชียงดาว  ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ

11.00 น.                เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของสวนส้มฝาง

12.00 น.                ขึ้นอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง

13.00 น.                เที่ยวโครงการหลวงชมไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา และชมการปลูกพืชผักโดยชาวเขาบนดอยอ่างขาง ( โครงการหลวง ) สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความเย็นบนยอดดอย

17.00 น.                รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) แล้วจึงเข้าพักที่โครงการหลวงอ่างขางหรือเทียบเท่า

วันที่ 2:                  หมู่บ้านชาวเขา                                                                                                                                    (เช้า/กลางวัน/-)

06.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เดินทางไปจุดชมวิว ชมทิวทัศน์ของเมฆหมอกซึ่งปกคลุมยอดดอยสูงยามเช้า

9.00 น.                  เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา 2 เผ่า ชาวปะหล่อง ที่หมู่บ้านนอแล และมูเซอดำ ที่ บ้านขอบด้ง  ที่มีวัฒนธรรมและการแต่งกายที่สวยงามรวมถึงศึกษาวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักบนดอยอ่างขาง

5,600.-

4,200.-

50%

ฟรี

1,500.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

ที่พักบนดอยอ่างขาง : โครงการหลวงอ่างขาง หรือ บ้านนาหา หรือ อ่างขางวิลล่า หรือ บ้านเลาติง

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

 

 

Visitors: 824,378