ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 1 วัน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 1 วัน

สัมผัสกับความงามของธรรมชาติและความเยือกเย็นของเขาสูงอย่างใกล้ชิดขึ้น

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1:                  ถ้ำเชียงดาว สวนส้มฝาง ดอยอ่างขาง  โครงการหลวง                                                              (-/กลางวัน/-)

07.00 น.                รถไปรับที่โรงแรม

10.00 น.                แวะถ้ำเชียงดาว   ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ

                               เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหงเชียงดาว

                               ที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ

11.00 น.                เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของ สวนส้มฝาง

12.00 น.                ขึ้นอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง

13.00 น.                เที่ยวโครงการหลวงอ่างขาง ชมไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความเย็นบนยอดดอย

18.00 น.                กลับถึงโรงแรมที่พัก 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

 

3,700.-

50%

ฟรี

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

อัตรานี้รวม

  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 


 

 

Visitors: 824,374