ทัวร์เชียงราย ภูหมอก 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงราย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงราย ภูหมอกมวลดอกไม้ 3วัน

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง ดอยแม่สลอง                                                    (-/เที่ยง/-)

เช้า                          รถรับจากสนามบินเชียงราย เที่ยวดอยตุง ชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวที่อวดสีสันเบ่งบานสะพรั่ง

                                บริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเที่ยวพระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวันบนศูนย์อาหารดอยตุง

บ่าย                        เที่ยวชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวจีนอพยพที่ยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นที่ดอยแม่สะลอง พร้อมชิมชาอู่หลงอันเลื่องชื่อ

                                รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

ช่วงค่ำ                   เข้าพักในรีสอร์ทบนดอยแม่สะลอง พักผ่อนกับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยสูง อบอวลไปด้วยไอดินและกลิ่นหญ้ากล่อมให้หลับไหลในช่วงกลางคืน  

วันที่สอง               วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า                                                                                                                                 (เช้า/เที่ยง/เย็น)

7.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

9.00 น.                   เช็คเอาท์จากดอยแม่สะลอง จากนั้น ลงจากดอยแม่สลอง มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเชียงราย

12.00 น.                รับประทานข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว อาหารชื่อดังของเชียงราย

13.00 น.                เดินทางต่อไปยังวัดร่องขุ่น วัดชื่อดังของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

15.00 น.                เข้าเช็คอินที่รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพัก

วันที่สาม               ภูชี้ฟ้า ดอยผาหม่น                                                                                                                             (เช้า/เที่ยง/-)

4.00 น.                   เดินทางโดยเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกปกคลุมเหนือบริเวณชายแดนไทย ลาว และชมทิวทัศน์

                                 ยามพระอาทิตย์ขึ้น สวยงามประทับใจ จากนั้นกลับมา รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.                อำลาภูชี้ฟ้า มุ่งหน้ากลับสู่ตัวเมือง แวะชมความสวยงามของทิวทัศน์ และดอกไม้เมืองหนาวบนดอยผาหม่น

                                ช่วงเดือนธันวาคม และมกราคมของทุกปี จะสามารถชมดอกทิวลิปหลากสี                            

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านหลู้ลำ ริมแม่น้ำกก เพลิดเพลินกับความกว้างใหญ่ของสายน้ำกก แม่น้ำหลักของเชียงราย

ช่วงบ่าย                เดินทางกลับกรุงเทพฯจากสนามบินเชียงราย

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

โรงแรมที่พัก 3 ดาว

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

7,100.-

6,100.-

50 %

1,600.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

Mountain

3 ดาว

ดอยแม่สะลอง

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือ คุ้มนายพล

หรือ แม่สลอง Little Home

ภูชี้ฟ้า

บ้านลักษณ์บริการ หรือ ภูชี้ฟ้าลอดจ์ หรือ ไร่ภูฟ้า

 

อัตรานี้รวม

  •    ที่พัก 2 คืน
  •    รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
  •    การท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
  •    อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  •    ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
  •    ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,209