ทัวร์เชียงราย 1 วัน (เริ่มเชียงราย)

 

 

 

 

 

 

เชียงราย 1 วัน

สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยแม่สะลอง แม่สาย

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก

เช้า                          รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ดอยแม่สะลอง  เยือนดินแดนชาวจีนอพยพพร้อมชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาปราศจากคอเลสเตอรอลอันเลื่องชื่อ

11.00 น.                มุ่งหน้าสู่ดอยตุง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น เดินย่อยอาหารในสวนแม่ฟ้าหลวง ชมความสวยงาม

                                ของสวนดอกไม้นานาพรรณอวดสีสันเบ่งบานอยู่บนยอดดอย และเยือน พระตำหนักดอยตุง  ที่ประทับของสมเด็จย่า

                                ซึ่งตกแต่งตามแบบสวิสเซอร์แลนด์

15.00 น.                เที่ยวแม่สาย ชายแดนพม่า เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์

ช่วงเย็น                 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

 

2,700.-

2,200.-

50 %

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

อัตรานี้รวม

  •              รับจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
  •   การท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
  •   อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  •   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
  •   ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

 

Visitors: 824,211