ทัวร์พะเยา แพร่ น่าน 3 วัน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

พะเยา แพร่ น่าน 3วัน

 

กว๊านพะเยา ล่องเรือชมวัดใต้บาดาลติโลกอาราม วัดศรีโคมคำ วัดอนาลโย ตักบาตรข้าวเหนียวผีตองเหลือง บ้านลื้อ ต้นดิกเดียม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์ วัดช้างคำ

เสาหลักเมืองน่านและจิตรกรรมฝาผนังอันลือเลื่อง พระบรมธาตุแช่แห้งแพะเมืองผี

บ้านทุ่งโฮ่ง คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา พระเจ้าตนหลวง พะเยา                    (-/เที่ยง/เย็น)

9.00 น.                  รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยัง จ.พะเยา เวียงภูกามยาว ซึ่งได้รับการโหวตจาก World Health Organization

                                หรือ WHO ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 เมืองน่าอยู่ของประเทศไทย

10.30 น.                แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน  ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ

12.00 น.                ถึงกว๊านพะเยา รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจือจันทร์โภชนา

13.00 น.                ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา

14.00 น.                นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ที่ วัดศรีโคมคำ

15.00 น.                 มุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม  ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถาน

                                ชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา 

16.30 น.                เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  พะเยาเกทเวย์  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.                รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแสงจันทร์ พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา

19.00 น.                กลับที่พัก

วันที่สอง               ตักบาตรข้าวเหนียว ผีตองเหลือง  วัดหนองบัว วัดปราง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ น่าน       (เช้า/เที่ยง/เย็น)

6.00 น.                  หลังจากรับประทานอาหาร เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว หน้ากว๊าน

                               ก่อนออกเดินทางต่อไปยัง จ.น่าน

10.00 น.                เยือน ชุมชนมลาบรี หรือผีตองเหลือง  ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่งเสื้อผ้า

                               หรือ การเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผู้คนตองเหลือง

                                ก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาอยู่

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

13.00 น.                เดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา เพื่อไปนมัสการวัดหนองบัว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแม่ญิง

                         (ผู้หญิง) ล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การแต่งกายแบบผ้าซิ่นลายน้ำไหลที่โด่งดังของ จ.น่าน ด้านหลังวัด ยังมีบ้านลื้อจัดแสดงให้ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวลื้ออีกด้วย

14.00 น.                มุ่งหน้าไปยัง อ.ปัว เพื่อไปดูต้นไม้มหัศจรรย์ "ต้นดิกเดียม"  ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ประหลาด

                                หันหน้าเข้าวัด หันหลังให้แดด สั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้นเหมือนคนจั๊กกะจี้

15.00 น.                เที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้ มี งาช้างดำ

                                นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง(พิพิทธภัณฑ์ปิดทำการวันจันทร์ และอังคาร)

จากนั้น นมัสการวัดดังต่าง ๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์  จุดเด่นของวัดนี้

คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค  2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์

รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้อ

อันวิจิตรพิสดาร   วัดช้างค้ำ   เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญ

ทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรก

ยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน

16.00 น.                ขึ้นพระธาตุเขาน้อย  เพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองน่านจากมุมสูง

17.00 น.                เช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่า

18.00 น.                รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำน่าน

                                จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม               วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง แพะเมืองผี ตลาดบ้านทุ่งโฮ่ง วัดพระธาตุช่อแฮ                              (เช้า/เที่ยง/-)

6.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

8.00 .                   เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้นเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง  

                                พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหาร

                                 เป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

9.00 น.                  ออกเดินทางไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะเมืองผี  ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะ

                                ตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

11.00 น.                เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวตลาดบ้านทุ่งโฮ่ง  แหล่งผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมอันลือเลื่องของชาวแพร่

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส หรือ นครแพร่ทาวเว่อร์

13.00 น.                ชมสถาปัตยกรรมและศึกษาประวัติความเป็นมาอันลี้ลับของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าเดิม

                               บริเวณชั้นใต้ดินบรรยากาศเย็นยะเยือก เป็นคุกโบราณ ใช้ขังทาส และนักโทษ เมื่อเข้าชม ให้เดินถอยหลังเข้าประตู

                                เพื่อแก้เคล็ด

14.00 น.                นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ  เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้น เมื่อสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีขาล หรือปีเสือ

15.00 น.                กลับเชียงใหม่ ไม่ลืมแวะ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ภายในวัด มีการรวบรวมสถาปัตยกรรม

                                และศิลปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งจากศาสนสถานทั่วประเทศไทย และสิบสองปันนา ประเทศจีนอีกด้วย

17.00 น.                ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

 

7,900.-

6,200.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

อัตรานี้รวม

  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมือง แพร่ น่าน
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ น่าน ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

 

Visitors: 824,209