ล่องเรือไปวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไปวัดโบสถ์ ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโต (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) 

ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน

(ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ) ระยะเวลาในการล่องเรือ 4-5 ชั่วโมง 

 

วัดโบสถ์ อ.สามโคก ตั้งอยู่ทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดี สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสสาวดีด้วย เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี วัดโบสถ์มีรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมกราบไหว้และมาสักการะบูชา พระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จากรามัญและช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสาอายุ 150 ปี สร้างด้วยทองสำริด

 

อัตราค่าบริการ

กรุณาสอบถาม

 

Visitors: 824,209