ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) 

ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน

(ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ)

ล่องเรือไหว้พระ 9 ว้ด  เส้นทางกรุงเทพ-นนทบุรี (วัดยานนาวา ศาลเจ้าจีจินเกาะ วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณ วัดคฤหบดี วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเขมา วัดราชาธิวาสวิหาร วัดเทวราชกุญชร)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด
08.30 น.             ออกจากท่าเรือวัดยานนาวา
08.45-09.15 น.   วัดประยูรวงศาวาส หรือศาลเจ้าจีจินเกาะ กราบไหว้ ขอพรเทพเจ้าองค์สำคัญ
09.30-10.00 น.   วัดกัลยาณมิตร กราบไหว้พระพุทธไตรรัตนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่เหมือนกับที่อยุธยส
10.15.-10.45 น.  วัดอรุณ ยักษ์วัดแจ้ง
11.00-11.30 น.   วัดคฤหบดี
11.30-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
13.00-13.30 น.   วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี สนุกกับการให้อาหารปลา
14.00-14.30 น.   วัดเขมา
14.50-15.20 น.   วัดราชาธิวาสวิหาร
15.30-16.00 น.   วัดเทวราชกุญชร
17.00 น.             กลับถึงวัดยานนาวา
 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการ

กรุณาสอบถาม

 

Visitors: 824,209