หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

หมายเลขพิเศษ 4 หลัก 

1100 บริการข่าวสารข้อมูลของ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 
1103 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการของบริษัทฯ TT& T อัตราปกติ 
1111 บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ 
1113 ให้บริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และอื่นๆ บริษัทสามารถ นาทีละ 6 บาท 
1115 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารออมสิน อัตราปกติ 
1120 ศูนย์บริการลูกค้า ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 
1123 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไม่คิดค่าบริการ 
1125 แจ้งน้ำประปาขัดข้องในเขตนครหลวง การประปานครหลวง อัตราปกติ 
1128 บริการลูกค้า Hutch อัตราปกติ 
1130 ให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call Center ) การไฟฟ้านครหลวง อัตราปกติ 
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 
1134 รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล ไม่คิดค่าบริการ 
1135 บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ อัตราปกติ 
1136 รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ อัตราปกติ 
1137 แจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 ไม่คิดค่าบริการ 
1139 ให้บริการข่าวกรองทหาร หน่วยข่าวกรองทหาร ไม่คิดค่าบริการ 
1140 รับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ อัตราปกติ 
1142 PAGING (PACKLINK) บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ 
1143 PAGING (PACKLINK) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ 
1144 PAGING (PACKLINK) โดยผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ 
1149 AIS Corporate Call Center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ 
1150 ให้บริการสั่งอาหาร บริษัทเคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อัตราปกติ 
1154 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ธุรกิจ (สมุดหน้าเหลือง) บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จำกัด อัตราปกติ 
1155 ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่คิดค่าบริการ 
1156 ให้ข้อมูลและรับผิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อัตราปกติ 
1157 ให้ข้อมูลด้านกฎหมายทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ 
1158 ให้ข้อมูลและคำปรึกษางานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ 
1159 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกรมการกงศุล กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ อัตราปกติ 
1160 ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร โครงการวิทยุเพื่อนเกษตร อัตราปกติ 
1164 สอบถามการนำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร ( กระทรวงการคลัง) อัตราปกติ 
1165 ให้บริการฮอทไลน์แก้ปัญหายาเสพติด กรมการแพทย์ ( กระทรวงสาธารณสุข) อัตราปกติ 
1166 รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อัตราปกติ 
1167 ให้แนะนำเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน สภาทนายความ อัตราปกติ 
1169 บริการข้อมูลการค้าเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก อัตราปกติ 
1170 บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ 
1173 บริการข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการติดต่อ บริษัทเยลโลว์ เพจเจสโฟนเซิร์ซ จำกัด อัตราปกติ 
1174 บริการข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารยางพารา กรมวิชาการเกษตร อัตราปกติ 
1175 บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ 
1176 TOT SME Call Center บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 
1177 แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ 
1178 รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง อัตราปกติ 
1179 ให้บริการข้อมูลข่าวสารระดมเงินออมระยะยาว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อัตราปกติ 
1180 ใช้เป็นเลขหมายสำหรับเรียกไปยังลูกข่ายของ TRUNK PHONE บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ 
1182 ให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อัตราปกติ 
1187 Paging (Post Tel) ฝากข้อความโดยไม่ผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ 
1188 Paging (Post Tel) โดยผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ 
1189 Paging (Post Tel) บริการข้อมูลข่าวสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ 
1190 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไม่คิดค่าบริการ 
1192 บริการกำกับดูแลการป้องกันแบะปราบปรามการโจรกรรมรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ 
1193 แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ไม่คิดค่าบริการ 
1194 รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ 
1195 กองปราบปราม กองบังคับการตำรวจปราบปราม อัตราปกติ 
1196 แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ ไม่คิดค่าบริการ 
1197 ให้ข้อมูลจราจร ตำรวจจราจร อัตราปกติ 
1199 รับแจ้งข้อเสนอ ข้อสังเกตและคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า อัตราปกติ 
1222 Internet Access (TOTonline) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ 
1238 Tip card บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นาทีละ 2 บาท 
1239 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ( Tip card) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ 
1318 CALL CENTER นกแอร์ อัตราปกติ 
1322 CAT CONTACT CENTER บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ 
1323 โรงพยาบาลนิติจิตเวช อัตราปกติ 
1330 โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข อัตราปกติ 
1331 บริการลูกค้า Orange บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด อัตราปกติ 
1333 บริการบัวหลวงโฟน ธนาคารกรุงเทพ อัตราปกติ 
1337 CALL CENTER พัทยา
1355 บริการข้อมูลข่าวสารศาลปกครอง ศาลปกครอง อัตราปกติ 
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม อัตราปกติ 
1364 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 
1365 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 
1477 แจ้ง Lease Line ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

Visitors: 806,362