วีซ่าพม่า

การยื่นขอวีซ่า ประเทศพม่า

หนังสือเดินทาง (Passport)

  • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

 

ใบคำร้องขอวีซ่า " สามารถติดต่อรับได้ที่สถานทูต หรือ ตัวแทนยื่นวีซ่า "

  • กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

รูปถ่าย

  • ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังโทนสว่าง ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

  • สำเนาทะเบียนบ้าน  /  สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

 

เวลาดำเนินการ    แบบเดี่ยว 3 - 4 วันทำการ   ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต )

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ กรุณาสอบถาม 


Visitors: 824,210