ทัวร์กาญจนบุรี ไทรโยค 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี ไทรโยค

3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

09.00 น.            ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์

                          เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

11.00 น.            ชม น้ำตกไทรโยคน้อย ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก

12.30 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.            ชม ปางช้างไทรโยค เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมนั่งช้าง, ล่องแพ ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่น ท่ามกลางสายน้ำไหลใส

                          เย็นสมควรแก่เวลานำท่านชมการแสดงของเหล่าช้างแสนรู้ เช่น เต้นรำ ตีกอล์ฟ นวดตัวหรือ

18.00 .            นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

19.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สอง

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            ชม ปราสาทเมืองสิงห์ ชมศิลปะขอมสมัยบายนที่อยู่ทางด้ายทิศตะวันตกที่สุดของประเทศไทย ที่ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่

                          เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม อยู่สุดชายแดนทางด้าน ตะวันตกของไทย ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบ ขอมสมัยบายน

                         (มีอายุในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            ชม ถ้ำเชลยศึก ในอดีต ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยจะต้องเดินเท้าเข้าไปตาม

                         ทางอันลาดชันราวสามร้อยเมตร ผ่านป่าไผ่โปร่ง ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา

17.00 .            นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

11.00 น.            ชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของชเลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์

                          ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็น

                          สุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

17.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 
 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 824,371