ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ชะอำ หัวหิน - ปราณบุรี

3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.             ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10.30 น.             แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำของเพชรบุรี ซึ่งมีถ้ำสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ๔ ถ้ำคือ

                           ถ้ำเขาย้อย ถ้ำเขาบันไดอิฐ ถ้ำเขาเตาหม้อ และถ้ำเขาหลวง ซึ่งถ้ำเขาหลวงนี้นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันมานานนับร้อยปีแล้ว

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .             ชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระที่นั่งไม้สักทองอันงดงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตา

                          ผสานเสียงเกลียว คลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ

15.30 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.30 .            แวะช็อปปิ้งที่ เพลินวาน เป็นสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ศูนย์กลางแห่งความสุข เป็นสถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายในอดีตได้เพื่อเป็น

                          ความทรงจำดีๆ ของวันวานย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้อีกครั้ง

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            นำท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด ที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน

                         บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล

14.30 น.            นำทุกท่านเดินทางไปอำเภอปราณบุรี

15.00 น.            นำทุกท่านศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือชมป่าคลองคอน ป่าชายเลน ในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนารถ

17.00 .            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.30 น.            นำท่านชม หาดแหลมศาลา เป็นหาดลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเล และยังมีภูเขาปิดล้อมทั้งสองด้าน นำทุกท่านเดินทางด้วยเท้าประมาณ

                          500 เมตรเพื่อเข้าชม ถ้ำเจ้าพระยานคร เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา มี 3 คูหา โดยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำ

                          เป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูง

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

17.30 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พัก ที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %


Visitors: 820,166