ทัวร์ราชบุรี สมุทรสงคราม สวนผึ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ราชบุรีสมุทรสงคราม-สวนผึ้ง

3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

วันแรก

06.30 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น.             ออกเดินทางไปยัง จังหวัดสมุทรสงคราม

09.00 น.            นำท่านสู่ ดอนหอยหลอด ชมทัศนียภาพที่สวยงาม แปลก และมีเอกลักษณ์

11.00 น.            นำชม อุทยานแห่งชาติ ร.2 ชมศาลาที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม และชมเรือพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 2

                          ทรงใช้ในการเที่ยวชมคลองอัมพวา

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.             นำท่านล่องเรือไหว้พระ ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

                        - วัดทองคุ้ง 

                        - วัดบางแคกลาง

                         - วัดบางกุ้ง          

16.00 น.            นำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

                         หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น ขายของบนบกด้วย (อิสระอาหารเย็น)

18.30 น.           นำทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย บนต้นลำพู ในคลองอัมพวา คลองผีหลอก และ คลองหมาหอน ท่านจะได้ชื่นชมกับแสงวับๆ

                         ของสัตว์ชนิดเล็ก ที่มีชื่อว่า หิ่งห้อย แมลงชนิดนี้

20.00 น.            นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.30 น.            ชมและถ่ายรูป สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด ที่สวยงาม เป็นกล้วยไม้ผสม ที่นี่ก็มีหลายพันธุ์ด้วยกัน

11.30 น.            นำท่านชม ไร่กุหลาบอุษาวดี เป็นไร่ที่ปลูกกุหลาบต่างประเทศพันธุ์ต่างๆ และพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดย

                         เฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงาม เป็นพิเศษ และเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดใน อ.สวนผึ้ง

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภโวทัย เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสวนดอกไม้ จากนั้นสัมผัสธรรมชาติ แก่งส้มแมว อยู่ในบริเวณสวนป่าสิริกิติ์ ลักษณะเป็น

                         โขดหินกว้างใหญ่มีน้ำไหลเซาะไปตามซอกหิน

15.00 น.            นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

                         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น.             ให้อาหารแกะ ที่ ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.00 น.            ชมและถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย

12.00 .            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ       

17.00 น.             เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

 

Visitors: 824,211