ทัวร์ตราด เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ตราด เกาะกูด 3 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

06.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น.            ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            นั่งเรือ Speed boat สู่เกาะกูด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ อาณาเลรีสอร์ท หรือ คลองเจ้ารีสอร์ท)

14.30 น.             สนุกสนานกับการเล่น น้ำตกคลองเจ้า

 16.00 น.            อิสระกิจกรรมบนชายหาด อาทิ เล่นน้ำ พายเรือแคนู

19.00 น.             รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ อ่าวตุ่ม หินหาดตะเคียน เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง แหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดของฝั่งอ่าวไทย

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะรัง

16.00 น.            กลับถึงที่พัก อิสระกิจกรรมบนชายหาด อาทิ เล่นน้ำ พายเรือแคนู

19.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.            นั่งเรือ Speed boat กลับเข้าฝั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.00.            เดินทางกลับกรุงเทพ

19.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 807,014