ทัวร์ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน 1 วัน

ทัวร์ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน 1 วัน

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)

07.00 น.             พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30 น.             ออกเดินทางไปยัง จังหวัดชลบุรี

09.30 น.            เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

10.00 น.            นำทุกท่านลงเรือ ข้ามไปสู่ เกาะล้าน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 40 นาที

10.40 น.            เดินทางถึง เกาะสาก แวะให้ท่าน ดำน้ำดูปะการัง ที่สวยงามชมโลกใต้ทะเล และปลาสวยงาม

12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.            นำทุกท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไป เกาะล้าน ที่ หาดตาแหวน

13.30 น.            เล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่ง เพราะเป็นหาดที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน

15.30 น.            นำท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับฝั่งพัทยา

16.20 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ

20.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

 

*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ :โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,698