ทัวร์ระยอง เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ระยอง - เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่าน ออกเดินทาง)


วันแรก

07.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.30 น.            ออกเดินทางไปยัง จ.ระยอง

12.00 .            รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย                  นำทุกท่านลงเรือ ณ ท่าเรือบ้านเพ มุ่งหน้าสู่ เกาะเสม็ด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.            สนุกกับการ ตกปลาหมึก กลางทะเลยามค่ำคืน พร้อมรับประทานอาหารเย็น

22.00.            เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า

10.30 น.            นำทุกท่านเที่ยวชมทะเลในอ่าวต่าง ๆ รอบเกาะเช่น อ่าวกิ่ว, อ่าวพร้าว ซึ่งมีแนวหินหาดทรายที่สวยงาม และเป็นอ่าวที่มีจุดชมวิวสวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล

เที่ยง                 รับประทานเที่ยง

บ่าย                  นำทุกท่าน ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งมีความสวยงาม น่าประทับใจ

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า

11.00.            ลงเรือกลับสู่ฝั่ง

12.00 .            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 .            นำท่านเดินทางสู่ ตลาดบ้านเช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิ เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ปลาหมึกแห้ง และขนมหวานนานาชนิด

15.00 น.            เดินทางกลับ กรุงเทพ

19.00 น.            ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิ์ภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***


*** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

- รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้

- อาหารที่ระบุในรายการ

- ที่พักที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 3 %

Visitors: 824,700