ทัวร์ไหว้สาพระธาตุลำปาง-แพร่-น่าน 3 วัน 2 คืน

ไหว้สาพระธาตุลำปาง-แพร่-น่าน

3วัน 2คืน

วัดพระธาตุลำปางหลวง – บ้านประทับใจ – วนอุทยานแพะเมืองผี – นั่งสามล้อชมเมืองเก่า

วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์


กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ช่วงเช้า            รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ออกเดินทางจาก จังหวัดเชียงใหม่ไป จ.ลำปาง

แวะนมัสการ วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีนักกษัตร ปีฉลู) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปาง

12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.          เดินทางไป จ.แพร่ (2ชั่วโมง)

15.30 น.          เที่ยว บ้านประทับใจ เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้าน รวม130 ต้นแต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปี แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบรรจง ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ มีเนื้อที่ถึง 1 ไร่เศษ

                        จากนั้นเที่ยว วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึง แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง " แพะ" แปลว่า ป่าละเมาะ " เมืองผี" แปลว่าเงียบเหงา วังเวง วนอุทยานแพเมืองผี

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดินส่วนทียังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหินให้ทุกท่านชื่นชม ปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

18.00 น.          เข้าเช็คอินที่โรงแรมเฮือนนานา จ.แพร่

18.30 น.          อิสระอาหารเย็น กลับที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

08.30 น.          เช็คเอาท์ เดินทางออกจากที่พัก

กิจกรรม "นั่งสามล้อ ผ่อเมืองเก่า เล่าตำนานเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมือง"

ชมสถาปัตยกรรม เรือนไม้โบราณที่งดงาม (จุดเริ่มต้น คุ้มเจ้าหลวง ศาลหลักเมือง วัดหลวง บ้านวงศ์บุรี

คุ้มวิชัยราชา ตลาดประตูชัย พร้อมจอดชมบางแห่ง)

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          สักการะ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (พระธาตุประจำปีนักกษัตร ปีขาล)เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่

14.00 น.          เดินทางไป จ.น่าน

16.15 น.          เยี่ยมชม พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (พระธาตุประจำปีนักษัตรปีเถาะ) ชาวล้านนาเชื่อว่า หาก ได้เดินทางไป "ชูธาตุ" หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง

17.00 น.          เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมน่านบูติก อ.เมือง จ.น่าน

18.00 น.          เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย)

20.00 น.          กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์

จากนั้น            ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าแบบมุมสูงของ จ.น่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย นมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่

08.30 น.          นมัสการ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (วัดหลวงกลางเวียง) นมัสการเจดีย์ช้างล้อมทรงสุโขทัย อิ่มไหว้พระทองคำปางลีลา

ชม พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้มี "งาช้างดำ" นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน

เยี่ยมชม วัดภูมินทร์

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก จ.น่าน ณ ศูนย์ OTOP

13.30 น.          เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ / แวะ ร้านกาแฟถิ่นไทยงาม ที่ จ.แพร่

19.30 น.          เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

8,200.-

4-6 ท่าน

7,200.-

7-10 ท่าน

5,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-     ที่พักพร้อมอาหารเช้า

-     อาหารกลางวัน 3 มื้อ

-     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-     รถรับส่งตลอดรายการ

-     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-      ค่าตั๋วเครื่องบิน

-      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-     ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-     ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-     สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 806,489