ทัวร์เมืองแพร่ - เมืองเก่าสุโขทัย 3 วัน 2 คืน

เมืองแพร่ - เมืองเก่าสุโขทัย 3 วัน 2 คืน

วัดพระธาตุหริภุญชัย - บ้านประทับใจ – วนอุทยานแพะเมืองผี – นั่งสามล้อชมเมืองเก่า

วัดพระธาตุช่อแฮ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย –อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พระธาตุลำปางหลวง

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า               รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ออกเดินทางจาก จังหวัดเชียงใหม่ ไป จ.ลำพูน

นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่งพันปีประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย

12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.             เดินทางไป จ.แพร่ (2ชั่วโมง)

15.30 น.              เที่ยว บ้านประทับใจ เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้าน รวม130 ต้นแต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปี แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบรรจง ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ มีเนื้อที่ถึง 1 ไร่เศษ

                           จากนั้นเที่ยว วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึง แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง " แพะ" แปลว่า ป่าละเมาะ " เมืองผี" แปลว่าเงียบเหงา วังเวง วนอุทยานแพเมืองผี

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดินส่วนทียังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหินให้ทุกท่านชื่นชม ปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

18.00 น.              เข้าเช็คอินที่โรงแรมเฮือนนานา จ.แพร่

18.30 น.              อิสระอาหารเย็น กลับที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

08.30 น.               เช็คเอาท์ เดินทางออกจากที่พัก

  กิจกรรม "นั่งสามล้อ ผ่อเมืองเก่า เล่าตำนานเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมือง"

  ชมสถาปัตยกรรม เรือนไม้โบราณที่งดงาม (จุดเริ่มต้น คุ้มเจ้าหลวง ศาลหลักเมือง วัดหลวง บ้านวงศ์บุรี

  คุ้มวิชัยราชา ตลาดประตูชัย พร้อมจอดชมบางแห่ง)

                             สักการะ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (พระธาตุประจำปีนักกษัตร ปีขาล)เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เดินทางไป อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

14.30 น.                 เที่ยวชมโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ             เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ หลังจากนั้นชม วัดมหาธาตุ วัดช่องลม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา

                              แวะเที่ยว บ้านหาดเสี้ยว ที่ขึ้นชื่อด้านผ้าทอ และ ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองศรีสัชนาลัย

17.00 น.                เดินทางเข้าที่พัก อนันดารีสอร์ท หรือ สุโขทัย เฮอริเทจรีสอร์ท

20.00 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

07.30 น.                 Check out เดินทางออกจากที่พัก

08.00 น.                 เดินทางเข้าตัวเมืองสุโขทัย นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานีของไทยในสมัยกรุงสุโขทัย 

                               นำท่านเข้าชมภายในอุทยานฯ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชม วัดพระศรีมหาธาตุ วัดที่มีความสำคัญ ชม         เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะแบบสุโขทัย ชมวัดสระศรี ตระพังเงิน ตระพังตะกวน (ลุกค้าสามารถปั่นจักรยานได้ ชำระเงินต่างหากค่ะ)

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                  จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมงครึ่ง)

                               ระหว่างทางแวะนมัสการ วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีนักกษัตร ปีฉลู) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปาง

17.30 น.                  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

8,800.-

4-6 ท่าน

7,800.-

7-10 ท่าน

6,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699


อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ที่พัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า

-          อาหารกลางวัน 3 มื้อ

-          มัคคุเทศก์นำเที่ยว

-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-          รถรับส่งตลอดรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-          สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,378