ทัวร์พระพุทธบาท-ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

พระพุทธบาทสี่รอย - ไหว้พระ วัด เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

วัดป่าดาราภิรมย์ -สวนพฤกษศาสตร์- วัดพระพุทธบาทสี่รอย - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน  ขันโตกดินเนอร์-วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ  (ปีมะแม) - วัดเจ็ดยอด

(ปีมะเส็ง งูเล็ก)  วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง) - วัดเจดีย์หลวง - วัดชัยมงคล – ตลาดวโรรส

กำหนดการเดินทาง

 

ช่วงเช้า                             รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                         จากนั้นเดินทางไป ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แวะนมัสการ วัดป่าดาราภิรมย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัด มี หอพระทันตธาตุ ด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกต์อันสวยงามและวิจิตรอลังการที่สุด 

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ ฟาร์มกล้วยไม้ใบออร์คิด พร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด

13.00 น.                           จากนั้นเดินทางไป กราบนมัสการ รอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันมาช้านานด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาท ผู้คนที่เข้ามากราบไว้บูชามักประสบโชคลาภ บรรลุเป้าหมายตามที่ใจปรารถนา 

15.00 น.                           นมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

17.00 น.                           เข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

19.00 น.                           ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ,นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น 

21.30 น.                           กลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.30 น.                           เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (ปีมะแม) และบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

นมัสการ วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง งูเล็ก) หรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด
คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย
จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           จากนั้นไปนมัสการ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (ปีมะโรง) วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่น วิหารลายคำ จิตรกรรมฝา   ผนังในวิหารลายคำ หอไตร วิหารหลวง

 นมัสการ วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนาโดย   เฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ อีกทั้ง เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็น   ศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนัง 

 นมัสการ วัดชัยมงคล วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
 และพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง (สามารถปล่อยสัตว์น้ำได้ที่วัดนี้)

                                          ช่วงเย็น จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

4,200.-

3 - 4 ท่าน

3,800.-

5 - 7 ท่าน

3,300.-

8 - 10 ท่าน

2,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-       ที่พักพร้อมอาหารเช้า

-     อาหารกลางวัน 2 มื้อ/เย็น 1 มื้อ

-       ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-       รถรับส่งตลอดรายการ

-       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-       ค่าตั๋วเครื่องบิน

-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-       ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-       ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-       ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-       สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,697