ทัวร์ดอยสุเทพ - ไร่สตอเบอรี่ 2 วัน 1 คืน

 

ทัวร์ดอยสุเทพ - ไร่สตอเบอรี่ 2 วัน 1 คืน

ดอยสุเทพ - เวียงกุมกาม - วัดพระธาตุดอยคำ - โครงการหลวงทุ่งเริง - ไร่สตรอเบอรี่

ดอยม่อนแจ่ม - สวนองุ่นเอเดน - สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตต์ - ฟาร์มกล้วยไม้ 

ซื้อของฝาก* ไร่สตอเบอร์เบอร์รี่ จะมีตั้งแต่ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี*

 

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                             รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                         จากนั้นเดินทางไป นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" 

10.30 น.                           เดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

14.30 น.                           ออกเดินทางไป อ. สะเมิง สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงให้สัมผัสกับความงดงามของกุหลาบหลากสีสัน นานาพันธุ์ ภายในพื้นที่ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์อังกฤษ 

เดินทางเข้าตัวเมืองสะเมิง แวะเที่ยว ไร่สตอเบอร์รี่ เก็บสตอเบอร์รี่ ได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.                            เข้าเช็คอินที่ หลองข้าวสะเมิง รีสอร์ท ที่พักแบบเกษตรล้านนา รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

วันที่ 2

08.00 น.                           รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท และเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไป ม่อนแจ่ม

09.00 น.                           ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม 
ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ลงจากม่อนแจ่ม แวะชม สวนองุ่นเอเดน

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           เที่ยว ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkwayเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

15.30 .                            แวะที่ ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อ พร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด

16.30 น.                            จากนั้นเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ 

17.30 น.                            จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

4,800.-

4-6 ท่าน

4,400.-

7-10 ท่าน

3,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-       รีสอร์ท 1 คืน / พร้อมอาหารเช้า

-       อาหารกลางวัน 2 มื้อ

-       ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-       ค่าเข้าไร่สตอเบอร์รี่

-       ค่ารถม้า ณ เวียงกุมกาม

-       รถรับส่งตลอดรายการ

-       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-       ค่าสตรอเบอร์รี่ที่ลูกค้าเก็บเป็นของฝาก

-       ค่าตั๋วเครื่องบิน

-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-       ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
-       ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท
-       ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
-       ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
-       สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 
Visitors: 824,205