ทัวร์เชียงราย น่าน แพร่ 4 วัน 2 คืน

เชียงราย วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า

น่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง

แพร่ แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน 8 ท่าน ออกเดินทาง               

 

วันแรก              กรุงเทพฯ เชียงราย

19.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

19.30 น.            ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

วันที่สอง           เชียงราย สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้า) วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ภูชี้ฟ้า

05.30 น.            เดินทางถึง เชียงราย แวะให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว

06.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

                         นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์วัดถ้ำป่าอาชาทอง พระขี่ม้าบิณฑบาตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเชียงราย

                          ท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดยจินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

                          เดินทางไปยัง ไร่บุญรอด สวยงามด้วยไร่ชากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยภูเขาและอากาศดีตลอดทั้งปี

เที่ยง                  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

                          จากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร

                          ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของประตูสยามผาบ่อง

                          จากนั้นให้ท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก  ที่พัก : บ้านชมดาว (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)

18.30 น.            บริการอาหารเย็น

                          หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม           ภูชี้ฟ้า น่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์

05.30 น.            นำท่านสู่ ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ให้ท่านได้สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ปกคลุมเทือกเขา

                          ชมภาพพระอาทิตย์ กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

07.30 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

                          หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out อำลาเมืองเชียงราย เดินทางสู่ จังหวัดน่าน

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                          จากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

                          ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านซึ่งมี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

                          ตามด้วยสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน ชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง

                          นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย

17.00 น.            นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก  ที่พัก : น่านธารา (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)

18.00 น.            บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำน่าน

                          หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่               วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง นั่งรถรางชมเมืองน่าน แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ กรุงเทพ

06.30 น.            บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

                         นำท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่

08.30 น.            พนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ 

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน

14.00 น.            เดินทางสู่แพร่ ชม แพะเมืองผี ฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน จากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติ

                          จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับ

17.00 น.            บริการอาหารเย็น

                          หลังอาหาร ออกเดินทางกรุงเทพ

01.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

*** หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

 

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ

- ค่ารีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2 คืน (บ้านชมดาว / น่านธารา พักห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น

- ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 807,012