ล่องเรือไหว้พระ กรุงเทพ 9 วัด 1 วัน (โปรแกรม 1 )


ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด (โปรแกรม 1)

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ 

09.00 น.     ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร(BTSสถานีสะพานตากสิน)

                    วัดบุคคโล นมัสการไหว้ หลวงพ่อแพ พระพุทธประทานพร

                    วัดราชสิงขร สักการะ หลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย

                    วัดยานนาวา “วัดอันมีพาหนะดุจสําเภาในการที่จะนําพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆะสงสาร” 

                    วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก กราบสักการะพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์

                    วัดอรุณ มีคติว่าไหว้พระวัดอรุณฯ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

                     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                     วัดระฆัง  มีคติว่าไหว้พระวัดระฆัง ชื่อเสียงโด่งดังทั้งปี  พระพุทธรูปสำคัญ คือพระพุทธรูปยิ้มรับฟ้า

                     ล่องเข้าคลองบางกอกน้อย แวะไหว้หลวงพ่อโบสถ์น้อย ที่วัดอมรินทราราม

                     วัดราชาธิวาส มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพุทธไสยาสน์ พระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด

                     วัดเทวราชกุญชร สักการะ พระพุทธเทวราชปฏิมากร ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทอง

17.00 น.       ถึงท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

 

อัตราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม           

- ค่าเรือตลอดการเดินทาง

- มัคคุเทศก์ภาษาไทย

- น้ำดื่ม

- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

ตัวอย่างล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดคฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเทวราชกุญชร

ล่องเรือ,ล่องเรือทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารค่ำ,ล่องเรือรับประทานอาหาร,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยา,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์,ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา,ล่องเรือเจ้าพระยายามค่ำคืน,ล่องเรือสำราญ,ล่องเรือทานอาหารราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารค่ำราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือทานอาหารค่ำเจ้าพระยา,ล่องเรือดินเนอร์ราคาถูก,ล่องเรือดินเนอร์ราคาพิเศษ,ล่องเรือดินเนอร์ราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาถูก,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาพิเศษ,ล่องเรือเจ้าพระยาราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือถูก,ล่องเรือโปรโมชั่น,ล่องเรือราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด,ล่องเรือไหว้พระกรุงเทพ,ล่องเรือไหว้พระแม่น้ำเจ้าพระยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ,ล่องเรือไหว้พระราคาโปรโมชั่น,ล่องเรือเที่ยว,ล่องเรือชมวิว,ล่องเรือกรุงเทพ,ล่องเรือเที่ยวกรุงเทพ,เที่ยวทางน้ำ,ล่องเรือหางยาว,ล่องเรือด่วน,เรือด่วนเจ้าพระยา,เรือเร็ว,เรือไหว้พระ 5 วัด,ล่องเรือนนทบุรี

Visitors: 824,373