ทัวร์ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

3 วัน 2 คืน

เมืองแห่งดอกไม้และสายหมอก เที่ยวทุ่งนางพญา ทุ่งหญ้าสะวันนา (Unseen in Thailand)

ชมทิวทัศน์ที่งดงามของ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ “ภูทับเบิก”

 

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน 8 ท่าน ออกเดินทาง

วันแรก                   ทุ่งแสลงหลวง พระตำหนักเขาค้อ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก

06.00 น.               คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย

06.30 น.               ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ จ. เพชรบูรณ์ บริการอาหารเช้า

11.00 น.               เที่ยวชม ทุ่งแสลงหลวง และ ทุ่งนางพญา (Unseen in Thailand) ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่

12.30 น.               บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารมาลี สี่แยกรื่นฤดี

13.45 น.               นำท่านเดินทางขึ้นสู่ พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ 

15.00 น.               จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายภาพกับไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์บริเวณ หอสมุดนานาชาติ

15.45 น.               เข้าชม ฐานอิทธิ และ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้เสียสละจากการสู้รบที่เขาค้อ 

17.30 น.               แวะสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 น.               บริการอาหารเย็น ร้านอาหารไร่จันทร์แรม

19.00 น.               หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก กุหลาบดอยรีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง               ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลานหินปุ่ม ลานหินแตก

07.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ภูทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

09.00 น.             นำท่านเข้าไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม 

12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชม ลานหินแตก ที่มีสัณฐานเป็นแนวร่องเหมือนแผ่นดินแยกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังคอมมิวนิสต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

18.00 น.              รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน

 

วันที่สาม               กุหลาบดอยรีสร์อท ไร่กำนันจุล วัดช้างเผือก วิเชียรบุรี กรุงเทพฯ

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.30 น.             เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกได้ที่ ไร่กำนันจุล แวะสักการะหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก

12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

18.00 น.              ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ***


อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม


อัตรานี้รวม

- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ

- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง

- ค่าที่พัก 2 คืน (กุหลาบดอย รีสอร์ท)

- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 820,164