ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน

สัมผัสธรรมชาติในดินแดนแห่งขุนเขา เมืองแห่งดอกไม้และสายหมอก

ชมทิวทัศน์ที่งดงามของ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน 8 ท่าน ออกเดินทาง

 

วันแรก                   ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด ชมผีเสื้อ สายพันธุ์หายาก พระบรมสารีริกธาตุ หอสมุดนานาชาติ

06.00 น.              คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย

06.30 น.              ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างทางบริการอาหารเช้า

10.30 น.              เดินทางถึง จ. เพชรบูรณ์ นำท่าน Check In เข้าที่พัก กุหลาบดอยรีสอร์ท พักผ่อนอิริยาบทกับบรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอร์ท

11.00 น.              นำท่านไปยังจุดลงเรือแจว พายเรือแบบชาวบ้านศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ชมวังปลา

13.00 น.              บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค

14.00 น.              สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กันต่อ ชมผีเสื้อสายพันธุ์หายากกว่า 50 ชนิด อาทิ ไกเซอร์ดำ จันทรา เหลืองหนามแฟ้นฉาน ชมนกป่านานาชนิด และ ชมหอยก้นตัด ที่เป็นเอกลักษณ์ที่พบได้แห่งเดียวในลำน้ำเข็ก ชมความสวยงามของ แก่งบางระจัน

16.00 น.               แวะสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายภาพกับไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์

17.00 น.               สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก กุหลาบดอยรีสอร์ท

18.30 น.               บริการอาหารเย็น หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลานหินปุ่ม กรุงเทพฯ

07.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง “ภูทับเบิก” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

09.00 น.             นำท่านเข้าไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชม ลานหินแตก ที่มีสัณฐานเป็นแนวร่องเหมือนแผ่นดินแยกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังคอมมิวนิสต์ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น.             ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ***

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม


อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมน้ำมันและคนขับ

- ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง

- ค่าที่พัก 1 คืน (กุหลาบดอย รีสอร์ท)

- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 806,817