ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงราย)

 

 

 

 

 

 

เชียงราย ภูชี้ฟ้า 2 วัน

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                                                                                                                                                                                   (-/เที่ยง/เย็น)

10.00 น.                รถรับจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นเดินทางขึ้นภูชี้ฟ้าโดยเส้นทาง อ.เทิง

10.30 น.                เยือนวัดร่องขุ่น  วัดดังของ อ.เฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสีขาวบริสุทธิ์ลวดลายอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์

11.00 น.                ชมวิวพาโนรามาของเชียงรายจากยอดดอยเขาควาย  ที่สุดของอากาศบริสุทธิ์

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองเชียงราย

13.00 น.                มุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้าก่อนเข้าเช็คอินที่อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์รีสอร์ทหรือเทียบเท่า ช่วงเย็นเพลิดเพลิน

                                ไปกับการชมพระอาทิตย์ตกดิน รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนท่ามกลางความหนาวเย็นของยอดดอยสูง

 วันที่สอง                                                                                                                                                                              (เช้า/-/-)

4.00 น.                  ออกเดินเท้าขึ้นไปยังยอดภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ทิวทัศน์ของชายแดนสองฝั่งไทย-ลาว

9.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น ชมทิวทัศน์และความสวยงามของภูชี้ฟ้ายามเช้า และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

                               ในการทำเกษตรกรรม

10.00 น.                แวะดอยผาหม่น โครงการเกษตรที่สูงซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้เมืองหนาวไว้มากมาย รวมถึงดอกทิวลิปหลากสี

11.00 น.                นำท่านสู่ตัวเมืองเชียงราย

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

พักเดี่ยว

 

6,200.-

4,500.-

50 %

1,000.-

    หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

 

อัตรานี้รวม

  •   ที่พัก 1 คืน อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์รีสอร์ทหรือเทียบเท่า
  •   รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
  •   การท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
  •   ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

    


 

Visitors: 824,694